خلاصه مراحل رشد جنین

مرحله بارداری سن بارداری ویژگی های سلول تخم/ رویان/ جنین
 زیگوت

(تخمک لقاح یافته)

 هفته ۴-۱  تخمک گذاری تقریباً در پایان هفته دوم، لقاح تخمک و اسپرم، جایگزینی سلول تخم پس از هفته چهارم
 رویانی  هفته ۱۰-۴  مثبت شدن تست های حاملگی، رشد سریع و ایجاد جوانه های اعضای اصلی بدن
جنینی  هفته ۱۰  اندازه جنین در آغاز این دوره ۴ سانتی متر
 هفته ۱۲  تشکیل انگشت ها و مراکز استخوانی، ناخن، تشخیص دستگاه تناسلی
 هفته ۱۶  طول سر تا کفل ۱۲ سانتی متر و وزن ۱۱۰ گرم
 هفته ۲۰  طول سر تا کفل ۱۶ سانتی متر، وزن ۳۰۰ گرم و تمام برن را کرکی به نام لانوگو پوشانده است.
 هفته ۲۴  طول سر تا کفل ۲۱ سانتی متر، وزن ۶۳۰ گرم، پوست چروک خورده و قرمز رنگ
 هفته ۲۸  طول سر تا کفل ۲۵ سانتی متر، وزن ۱۰۰۰ گرم، چشم ها باز می شود و مژه دیده می شود.
 هفته ۳۲  طول سر تا کفل ۲۸ سانتی متر، ۱۷۰۰ گرم و اندام های بدن از بیرون احساس می شود
 هفته ۳۶  طول سر تا کفل ۳۲ سانتی متر، وزن ۲۵۰۰ گرم، قرار گرفتن سر جنین در کانال زایمان
 هفته ۴۰  طول جنین ۳۶ سانتی متر، وزن ۳۴۰۰ گرم و آغاز مرحله زایمان
<
error: لطفا کپی نکنید !!