افزایش بزاق دهان 

در بارداری

افزایش بزاق دهان یا پتیالیز(Ptyalism) در بارداری

 

افزایش بزاق دهان یا پتیالیز(Ptyalism) در بارداری: 

پیتالیزم عبارت است از ترشح بیش از حد بزاق در طى باردارى که ممکن است ناشى از تحریک غدد بزاقى به علت مصرف مواد غذایى نشاسته اى مثل نان، برنج، سیب زمینى، نشاسته و… باشد.

این حالت گذرا بوده و جزء  در موارد آزاردهنده نیاز به درمان خاصى ندارد.

 

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<