انتخاب اسم برای نوزاد

انتخاب اسم برای نوزاد

اگر تا ۱۵ هفتگی بارداری اسمی را برای نوزاد انتخاب نکرد ه اید، برای بارهای بار در هفته آماده زیر و رو کردن الفبا و بررسی اسامی مختلف باشید.

  مثلا از نظر مقدار طولانی بودن شان، همه احتمالات واقعی ممکن را مد نظر داشته  باشید. و هرگز به اسم خاصی پوزخند نزنید.

جدی نگرفتن فرآیند انتخاب اسم موجب کسل کننده شدن آن برایتان می شود.
شما دارید هویت بچه را انتخاب می کنید. 
بنابراین برای این کار وقت بگذارید تا انتخاب درستی داشته باشید.

 

منبع: خودمراقبتی هفته به هفته بارداری/ تهیه و تنظیم محمدکیاسالار، زهرا مدد یطائمه

<