چند هفته باردار هستید؟

چند هفته باردار هستید

از کجا بدانید چند هفته باردار هستید؟

برای دانستن دقیق این موضوع راهی وجودندارد چون نمیتوان زمان دقیق تخمک گذاریرا تعیین کرد.

در نتیجه اغلب افراد از جمله پزشکان، بارداری را بر اساس آخرین پریود تخمین میزنند. با این محاسبات،برای اینکه بدانید چند هفته است که باردار هستید باید بدانید آخرین پریودتان دقیقا چه زمانی شروع شده. اولین روز آخرین پریود به عنوان اولین روز بارداری شما حساب میشود.

اگر تاریخ آخرین پریود را به خاطر نیاورید یا پریودهای نامنظم داشته باشید باید چه کار کنید؟

اگر سیکل قاعدگی منظم و ۲۸ روزه باشد محاسبه تاریخ زایمان آسانتر است. اگر سیکل پریود شما نامنظم است یعنی تاریخ آخرین روز پریودتان را نمیدانید و یا سیکلتان طوالنی است ممکناست تاریخ دقیقی برای زایمان نتوان ارائه داد.

سن حاملگی

متخصصان اولین روز از آخرین قاعدگی رو شروع حاملگی در نظر میگیرند، اما سن جنینی از زمان لقاح است که معموال دو هفته بعد از اولین روز قاعدگی است.

در حقیقت از زمان لقاح جنین شروع به رشد می کندو از همان زمان سن جنین شروع می شود. اما برای سهولت در محاسبات سن حاملگی، اولین روز آخرین قاعدگی را شروع حاملگی در نظر می گیریم.

 

منبع: خودمراقبتی هفته به هفته بارداری/ تهیه و تنظیم محمدکیاسالار، زهرا مدد ی طائمه

<