توصیه های تغذیه ای در فشار خون بارداری

توصیه های تغذیه ای در فشار خون بارداری

فشارخون بارداری:

به افزایش فشارخون بدون ادم و پروتئینورى که از قبل از باردارى وجود داشته و در هر زمان از باردارى ممکن است اتفاق افتد فشارخون باردارى مى گویند.

اضافه وزن و چاقى یکى از مهم ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فشارخون در باردارى و سایر دوران هاى زندگى است.

بنابراین بهتر است بعد ازکاهش وزن و کنترل فشارخون باردارى صورت پذیرد.

توصیه هایى تغذیه اى و رژیم غذایى همزمان با درمان دارویى و ورزش مى تواند مفید باشد و به تنهایى نمى تواند موجب پیشگیرى یا درمان این عارضه شود.

توصیه های تغذیه ای در فشار خون بارداری:

* تنظیم کالرى مورد نیاز با مشاوره کارشناس تغذیه

* افزایش مصرف سبزى ها و میوه ها و کاهش مصرف قندهاى ساده

* محدودیت مصرف نمک

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<