پیکا یا ویار در بارداری

پیکا یا ویار در بارداری

 

پیکا یا ویار در بارداری:

مصرف مواد نامناسب اغلب شامل مصرف خاک یا نشاسته (رایج ترین) و مصرف مواد غیر غذایى دیگر از قبیل یخ. کبریت سوخته،سنگ، زغال، خاکستر، سیگار، مهر نماز، نفتالین و… توسط خانم باردار را پیکا یا ویار در بارداری می گویند.

جایگزین کردن مواد نامناسب سبب کاهش دریافت موادمغذى مفید و در نتیجه کمبود ریزمغذى ها مى شود.

همچنین مصرف زیاد موادى که حاوى انرژى هستند از قبیل نشاسته می تواند سبب چاقى شود.  برخى دیگر از مواد نامناسب (پیکا) نیز ممکن است حاوى مواد سمى یا آلودگى میکروبى باشند؛ و یا ممکن است در جذب مواد معدنى از قبیل آهن اختلال ایجاد کنند.

در نهایت مشکلاتى نظیر مسمومیت، یبوست، کم خونى همولیتیک جنینى، بزرگ شدن بناگوش و انسداد معده و روده کوچک و آلودگى انگلى از عوارض پیکا مى باشند.

اصلاح رفتار غذایی با استفاده از هرم غذایی بارداری در برطرف نمودن پیکا موثر است.

 

منبع: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

<